BIURO WYCENY I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
PIOTR CZYŻ

WYCENA NIERUCHOMOŚCI, WYCENA MASZYN
I ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWO FIRMIE

Nasze biuro oferuje profesjonalną obsługę w zakresie wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, nieruchomości lokalowych, nieruchomości komercyjnych (handlowo-usługowych, biurowych, magazynowych, przemysłowych), a także nieruchomości rolnych i leśnych oraz ograniczonych praw rzeczowych (w tym służebność przesyłu). Sporządzamy również wyceny środków trwałych, maszyn i urządzeń oraz wyceny przedsiębiorstw. Za realizację wymienionych usług odpowiedzialny jest właściciel firmy Piotr Czyż, posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości Nr 4719, członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz członek Instytutu Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości IMARS SILESIA.

Nasze biuro świadczy także usługi doradcze na obszarze analiz rynku nieruchomości oraz analiz opłacalności inwestycji. Przy bardziej skomplikowanych wycenach nawiązujemy współpracę z ekspertami z innych dziedzin biznesu.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

OBSZAR DZIAŁANIA

Głównym obszarem prowadzonej działalności jest wycena nieruchomości na terenie gmin: Wisła, Istebna, Ustroń, Brenna, Goleszów, Cieszyn, Skoczów, Hażlach, Dębowiec, Strumień, Chybie, Zebrzydowice, Szczyrk, Bielsko-Biała, Żywiec oraz innych miejscowości Podbeskidzia.

Działalność na rynku nieruchomości oraz na obszarze wycen maszyn i środków trwałych rozwijamy głównie w województwie śląskim, z biurem w Cieszynie i w Wiśle, natomiast zlecenia wyceny nieruchomości produkcyjnych, komercyjnych i handlowo-usługowych oraz zlecenia wyceny przedsiębiorstw, przyjmujemy z całego kraju.


WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Nasze biuro oferuje pełen zakres usług związanych z wyceną nieruchomości. Dzielimy się posiadaną wiedzą i udostępniamy informacje, które pomagają naszym klientom w podejmowaniu decyzji majątkowych w następujących obszarach:O firmie

1. Wycena nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, lokalowych i budynkowych:

- o różnym przeznaczeniu: mieszkalnym, komercyjnym, rolnym, leśnym,
- dla różnych celów, m.in. dla potrzeb:
a. zabezpieczenia kredytów bankowych,
b. ustalenia ceny sprzedaży, zamiany czy negocjacji,
c. podziału majątku, zniesienia współwłasności,
d. wniesienia aportu,
e. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
f. przekształceń własnościowych,
g. księgowych,
h. naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
i. naliczenia opłat cywilno - prawnych,
j. naliczenia opłat adiacenckich,
k. określenia podatków od spadków i darowizn,
l. ubezpieczeń majątkowych, i innych.

2. Wycena praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych oraz praw zobowiązaniowych, w tym:

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego,
- prawa użytkowania, służebności, renty, dożywocia,
- innych praw.

3. Sporządzanie analiz rynku oraz doradztwo inwestycyjne i prawne, w tym:

- analizy rynku nieruchomości,
- analizy stanu prawnego nieruchomości,
- analizy ekonomiczno-finansowych,
- opracowania dotyczące efektywności inwestowania i rozwoju nieruchomości,
- opracowania dotyczące prognoz wartości nieruchomości,
- opracowania dotyczące określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora.

Wyceniamy ponadto duże obiekty komercyjne, wykorzystywane w wyspecjalizowanych działach gospodarki, między innymi w branży spożywczej, przemysłowej, chemicznej i petrochemicznej, a także mniej rozbudowane zespoły aktywów [np. hale magazynowe, biurowce, sklepy wielkopowierzchniowe, stacje paliw, hotele, wyciągi narciarskie, biogazownie, itd.]


WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Wycena przedsiębiorstwa jest procesem złożonym i wymaga wiedzy z obszaru ekonomii i otoczenia biznesu, a także znajomości zasad sprawozdawczości finansowej i przepisów prawa.O firmie

W zależności od celu, realizujemy wyceny w podejściu dochodowym [analizując zdolność firmy do generowania przyszłych dochodów], w podejściu majątkowym [wycena aktywów i pasywów], a także porównawczym. Posiadamy doświadczenie w określaniu wartości zarówno małych działalności gospodarczych i lokalnych firm, jak również większych spółek prywatnych bądź państwowych. Nasze realizacje na obszarze wycen podmiotów gospodarczych znajdują zastosowanie przede wszystkim w procesach związanych ze zmianami własnościowymi oraz procesach sprzedaży.

Konieczność wyceny przedsiębiorstw powstaje zazwyczaj w następujących przypadkach:

- zamierzona sprzedaż lub zakup przedsiębiorstwa,
- wyjście lub wstąpienie wspólnika,
- podział lub przekształcenie formy podmiotu, podyktowany np. względami jego restrukturyzacji,
- łączenie przedsiębiorstw dla wzmocnienia ich kondycji finansowej lub pozycji rynkowej,
- wydzielanie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa,
- wniesienie podmiotu, jako aportu,
- likwidacja podmiotu,
- aktualizacji wartości bilansowej podmiotu.


WYCENA MASZYN I ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Nasze biuro oferuje pełen zakres usług związanych z wyceną maszyn i urządzeń, wyceną rozbudowanych linii i megaukładów technologicznych, a także wyceną środków trwałych i niskocennego wyposażenia, wchodzących w skład majątku przedsiębiorstw.O firmie

Wyceny sporządzamy w szczególności dla potrzeb:

- sprawozdawczości finansowej;
- wniesienia aportem;
- wyceny Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP);
- wycen majątkowych przedsiębiorstw;
- postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
- egzekucji komorniczej.


SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

Zgodnie z art. 305 Kodeksu Cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).O firmie

Służebność przesyłu ustanawiana jest na podstawie umowy, jednak jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ustanowienia ww. prawa, np. ze względu na rozbieżności co do zakresu wykonywania służebności czy wysokości wynagrodzenia za jej ustanowienie, zarówno właściciel nieruchomości, jak i przedsiębiorca (w zależności od tego, która strona odmawia zawarcia umowy) może żądać ustanowienia prawa służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem, jeżeli jest ona konieczna do właściwego korzystania z urządzeń. Służebność jest wówczas ustanawiana na mocy orzeczenia sądu.  Istnieje również możliwość nabycia prawa służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego na skutek zasiedzenia. Ustanowienie służebności przesyłu następuje odpłatnie, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej lub właściciel (użytkownik wieczysty) zrzekł się prawa do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności.

Ze względu na charakter analizowanego prawa oraz różnorodność możliwych przypadków, w procesie wyceny szacujemy zazwyczaj następujące elementy:

1. Dla urządzeń istniejących:
- wartość prawa służebności przesyłu (wynagrodzenie za współkorzystanie z gruntu),
- wartość szkody trwałej wynikającej z obniżenia wartości nieruchomości w związku z posadowieniem urządzeń,
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w okresie max. 10 lat wstecz,
- wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (w przypadku urządzeń naziemnych na gruntach użytkowanych rolniczo).

2. Dla urządzeń planowanych
- wartość prawa służebności przesyłu (wynagrodzenie za współkorzystanie z gruntu),
- wartość szkody trwałej wynikającej z obniżenia wartości nieruchomości w związku z posadowieniem urządzeń,
- odszkodowanie za szkody powstałe podczas procesu budowlanego (np. dla nieruchomości rolnych utrata plonowania w roku budowy i obniżenie plonowania w latach kolejnych),
- wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (w przypadku urządzeń naziemnych na gruntach użytkowanych rolniczo).


CENNIK

Koszt wyceny nieruchomości oraz wszelkich porad i konsultacji w tym zakresie nie zależy od wartości nieruchomości. Opłata za wykonaną usługę ustalana jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od następujących czynników:O firmie

- charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowięcej przedmiot wyceny,
- nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
- kwalifikacji rzeczoznawcy majątkowego, a w szczególności jego stażu zawodowego, ukończonych specjalistycznych studiów lub szkoleń a zakresie wyceny,
- kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),
- stopnia rozpoznania lokalnego rynku nieruchomości.

Nie dysponuję sztywnym cennikiem, określającym stawki opłat za wycenę poszczególnych rodzajów nieruchomości. Jeżli chcą Państwo uzyskać informację na temat przybliżonego kosztu usługi, proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z poniższego formularza kontaktowego.


KONTAKT

Biuro Wyceny i Obsługi Nieruchomości
Piotr Czyż

FORMULARZ KONTAKTOWY


Biuro w Wiśle
ul. Stroma 7
43-460 Wisła

Biuro w Cieszynie
ul. Sienkiewicza 10/4
43-400 Cieszyn

tel. kom.: +48 509 331 363
e-mail: piotrczyz@biurowyceny.eu

NIP: 548-236-81-25

Nr rachunku:
ING Bank Śląski
82 1050 1096 1000 0090 6410 4988


Biuro w Cieszynie

Biuro w Wiśle